Page 1 of 1

RB433UAH 6.20rcX - and later error disk manager

Posted: Sat Dec 20, 2014 1:53 pm
by napismizpravu
RB433UAH - zdroj 24V 2A

Mám od verze RouterOS 6.20rcX do současný 6.24rc8 stále problémy s disky v routerboardu.
Disky se po restartech nebo aktualizacích ztrácí a tím nefunguje proxy cache. FTP přístup na disky je možný stále. Info o napětí routerboard ukazuje po restartu pokaždý jiný stav v rozmezí 19V - 21,8V. Nevypisuje hodnoty v reálu jak by si každý myslel (v6.19 info 23V - 23,8V)

Je možný aplikovat všechny opravy na sestavení 6.19 kromě diskového manažeru?

Verze 6.19 s disky pracuje jak má. Chyba se tam neobjevuje, proxy cache funguje.

RB433UAH mám jako domácí router.
Vzdálený přístup je možný.

Přikládám obrázky se sestavením 6.24rc8. Jsou to snímky po restartu (reboot nebo power off/on) routerboardu.

Obrázek z verze 6.19 je po sesazení z verze 6.24.rc8

Snad to srozumitelně Google Translator nebo nějaký dobrák přeloží lépe. (czech)

________________________________________________________________________________

RB433UAH - power 24V 2A

I have a version of RouterOS 6.20rcX to current 6.24rc8 still have problems with discs routerboard.
Discs restarts after updates or loses and thus does not proxy cache. FTP access to disks is still possible. Info on voltage routerboard shows after reboot every time another state within the range of 19V - 21,8V. Do not print values in reality how everybody thought (v6.19 info 23V - 23,8V)

It is possible to apply all patches (new fixes) to build 6.19 in addition to the disk manager?

Version 6.19 Discs working well. The error does not occur there, proxy cache works.

RB433UAH I have a home router.
Remote access is possible.

I attach pictures to the drawing 6.24rc8. They are images after the restart (reboot or power off / on) RouterBoardu.

Picture from version 6.19 after downgrade from version 6.24.rc8
Perhaps it clearly Google Translator translates.

Re: RB433UAH 6.20rcX - and later error disk manager

Posted: Tue Dec 23, 2014 11:22 am
by normis
does the router restart itself? if yes, make a supout.rif file and email to support. if possible, include remote access details.

forum is not an official support system, to receive support email support@mikrotik.com

Re: RB433UAH 6.20rcX - 6.24rcX error disk manager

Posted: Tue Dec 23, 2014 1:05 pm
by napismizpravu
is manual reboot (deliberately reboot, power off/on) demonstration error load discs (6.20rcX - 6.24rc)

Re: RB433UAH - Unable to delete folder directory

Posted: Sun Jan 04, 2015 1:09 am
by napismizpravu
downgrade to 6.19

Unable to delete folder directory (disk1,disk3,disk4)

FTP connect shows folder (disk1,disk3,disk4)
WinBox no shows folder (File list window)